Thursday, 5 July 2018

11.07.2018 ஆனந்த விகடன் இதழில் எனது கவிதை

11-ஜுலை-2018 தேதியிட்ட இந்த வார ஆனந்த விகடன் இதழில் கவிதைகளுக்கான 'சொல்வனம்' பகுதியில் எனது "பிரியாணிக்குள்ளிருந்து ஃபோர்க்" என்ற தலைப்பிலான கவிதை வெளியாகியிருக்கிறது. என் கவிதைகளுக்கு தொடர்ந்து இடமளித்து ஊக்குவிக்கும் விகடன் ஆசிரியர் குழுவுக்கு எனது நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன்.
Wednesday, 4 July 2018

"பிரியாணிக்குள்ளிருந்து ஃபோர்க்" - ஆனந்த விகடன் 11-ஜுலை-2018

11-ஜுலை-2018 தேதியிட்ட இந்த வார ஆனந்த விகடன் இதழில் கவிதைகளுக்கான 'சொல்வனம்' பகுதியில் எனது "பிரியாணிக்குள்ளிருந்து ஃபோர்க்" என்ற தலைப்பிலான கவிதை வெளியாகியிருக்கிறது. என் கவிதைகளுக்கு தொடர்ந்து இடமளித்து ஊக்குவிக்கும் விகடன் ஆசிரியர் குழுவுக்கு எனது நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன்.
ஆனந்த விகடன் இதழில் கவிதை வெளியான 'சொல்வனம்' பக்கத்தை யாரேனும் பிரதியெடுத்து அனுப்ப இயலுமா?

Thursday, 14 June 2018

Twist @ Black Petals Magazine

Twist

 

by Ram Prasath

 

 

Sundar was a familiar name in many of the petty thefts in town.

Things became complicated for him when he tried his luck in the local jewelry shops. The jewelry shop owners secretly appointed two contract killers, Jagan and Kumar, to lift Sundar. A date was fixed.

Sundar was at a tea shop, reading a newspaper in the outskirts of town. Jagan and Kumar waited for him to step away from the tea-shop crowd.

A few moments later, Sundar, after paying for his tea, walked through a one-way lane into the bushes. Jagan and Kumar each retrieved a sharp knife from their trousers.

"Stick that thing in his throat. He can't shout," Kumar said.

"By height and weight, he looks much like you, man. Thick-boned. A hard push should do," Jagan murmured.

Sundar kept walking through the bushes. At some distance, the lane turned a bit. He went out of sight.

Jagan and Kumar approached him. At the turning, in the darkness, a swish of a knife was heard, followed by the chopping of flesh.

"Look at God's extraordinary creativity,” Jagan said. “You and Kumar are so much alike that I can trick everyone into believing you are dead, provided you and I share the gold that you picked." Jagan held the knife, dripping with blood, at Sundar's throat.

Kumar lay on the ground, in a pool of blood.

 

 

Ramprasath is a curious child always wondering about his cosmic placement. When not writing programs for computers, he watches documentaries on Voyager 1 & 2 and Cosmos.


Thanks

Wednesday, 6 June 2018

Anitha and now Pradeepa - Neet Suicides

Anitha and now Pradeepa - Neet Suicides

I scored just a little about 84% in my 12th. I was at that time, aspiring to pursue my UG in medicine. But what I scored, I was well aware, was not sufficient enough to get me a medical seat. I cannot change my marks. So I changed my mind. Jerusalem College of Engineering offered a merit engineering seat and I gladly took it. Now I have my parents with me in US. 

One may argue that I was not as strong as or as committed as Anitha or the other girl Pradeepa, to go to the extent of committing suicide. 

According to me, human life has a grander purpose. Education is just a very tiny part of it. I would say neither Anitha nor Pradeepa didn't think through about their parents or her family's financial status. With the 95% marks that she scored, she could have gone for an engineering course which could have played a vital role in rising up their social status over a period of few years. 

As a daughter, both girls have their share of responsibilities in supporting their poor parents in their old age. Suicides can never justify anyone's irresponsibility. 

Life is not easy. It is tough. We have to continue to fight. We cannot give up. Giving up can never be an option for anyone. As I said, Life has a grander purpose. We always have to think what best we can do the those who depend on us. There is something called "Giving back to the society". 

The more you give, you will be given. That is all.

I heard TN government has offered compensations to the girl's families. I don't know what to say. My humble request to every 11th standard students out there. Your family is supposed to be your everything and education is only a tool to acquire knowledge and wisdom. It is a continuous process that never stops until your last breath. Every human being has a responsibility to give back to the society. 

Your suicide can never hold a noble meaning. It can only give your life, a mean reputation. Be a fighter when it comes to life. Your life is worth that.

If you don't get medical seat, shrug your shoulders and get ready to invite your parents to US. I agree US is not heaven. But it is definitely better than abandoning family when it needs you.

As simple as that

As simple as that

Monday, 4 June 2018

Break In

Break In


A mother of two returns to her demised father's property - a luxury bungalow - in the middle of a bushy forest. Even before they could settle down, a group of 4 men takes custody of the mother and her two children for the money believed to have been in a safe locker in the bungalow. How the mother fights back the four men and saves her children is the rest of the film.

I figure several films that I have seen in the recent days share the same elements in story plots. Gerald's game, Hush and Break-In all share the same elements in the story. In all these films, there is a home in a secluded zone and the protagonist face threats from the 'outside world'. That is not usual. There might be something to it.

I am not sure but the film is captivating. It holds the viewer with regular twists. The film is not very long which is OK but the previews of other movies shown before the movie were too extravagant. At one point, I wanted to go home without even waiting to see the first frame of the movie.

But it is worth watching once. Not worth more than that.

Friday, 18 May 2018

STORY: DOWRY

STORY: DOWRY

By: Ramprasath
dowry-prohibition-act
Maha alias Mahalakshmi was very determined to not entertain dowry in her marriage.
“Maha, we may have to be flexible when good profiles approach us ma” her father Natarajan tried to convince her.
“Dowry is a sin papa. This thing has screwed so many lives of innocent girls. This practice should be abolished. I am not here to support it at any cost.” Maha said firmly.
Maha had to skip so many profiles to stick back to her disinterest on Dowry. In the end she received two recommendations from the agent. Both were appealing by horoscope and other aspects.
That evening agent Sadhasivam visited Maha and Natarajan at their house.
“Guess we may have to loose both profiles” he said to Natarajan while Maha listened.
“Why? Are they expecting dowry?” Natarajan asked.
“If they asked, turn them down uncle” Maha intervened.
“No Maha. These guys are really good. They say no for dowry ever since I got their profiles.” Sadhasivam said.
“Then what is the problem? They like us and we like them. It is mutual now right?” Natarajan asked.
“Since they demand no dowry, there are many brides showing interest on them. So the competition is too heavy and many of those brides are more beautiful than our Maha” Sadhasivam said.
After a considerable long pause,
“If we offer them fifty sovereigns of gold, can we draw their attention to us?” Natarajan asked while Maha helplessly listened.
Thanks

Tuesday, 15 May 2018

STORY: COPY-PASTE WORK

STORY: COPY-PASTE WORK

By: Ramprasath
freestocks-org-540554-unsplash
Madan stood next to the great Indian actor Irfan Khan and this is not a filmfare award function stage but Madan’s personal computer. Madan adjusted brightness and contrast to balance the colors to make his morphed picture look real.
“Ofho Madan! Don’t you have any other work? Will you keep cutting and pasting photographs all day?” Madan’s mother Fathima shouted.
“This is graphics mom. Mark my words. I will become one like P.C.Sriram someday” Madan politely replied.
A year later,
“Ammee.. come na.. see this” Madan shouted from the hall.
Fathima appeared from the kitchen and saw the TV program.
In a star channel show, on a grand stage, Irfan Khan was handing over Filmfare award for best graphics work to Madan.
Fathima responded quickly.
“Dei, I have so much work to do in kitchen da. I don’t have time to see your cut-copy-paste work”
Thanks

Monday, 14 May 2018

Inexhaustible in Amazon & FlipKart

Dear All,

My Book "Inexhaustible" is now available on sales online through Amazon and FlipKart.

Find the links below to book your copy.
- Ramprasath

Saturday, 12 May 2018

Inexhaustible - Fiction

Inexhaustible - Fiction

I am glad to inform you all on the release of my yet another novel work in English titled "INEXHAUSTIBLE". There have been several mighty works in the backdrop of a bank robbery but I am confident that this 'idea' of mine is completely fresh. Readers and friends who have read this book say it is perfectly adaptable into a movie.Let me take time here and tell you what is so different about this book.

You must have seen several movies like for example,

Ghost: This is one movie where two workers of the same bank try to rob a portion of money which was long been unclaimed by any. This movie came out in 1990.
Die Hard With Vengeance: This is where a group of thieves led by a 'Simon' challenge cops to rob a bank. This came out in 1995.
The Vault: This is a 2017 American thriller where paranormal forces interrupt an ongoing robbery attempt by a group of thieves.
Catch me if you can: This one is by playing with cheques of a bank.

You take any bank robbery movie. It is likely to fall under any one of the following Categories.

1. Using weapons, thieves secure entry into a bank and rob the money. This just ends with the money 'local' to the bank branch.
2. Using tools, thieves secure entry into a bank's vault and rob all the gold it has while fighting with the local cops to escape. Most films would come under this format.
3. Taking over unclaimed accounts. This is typically done by the employees of the bank or a person who knows bank operations quite well.
4. "Salami Slicing". This is at the transaction level. A hacker from the outside world or an insider of the bank target bank's transactions and set it in such a way that for every transaction a fractional amount, a very negligible one is taken and deposited in an account. As the number of transactions grow in number, the amount in the account grows.
5. Taking advantage of the turn-around time in validating a cheque. All unlawful scams that happen in Craiglist or Sulekha come under this.

Having said this, INEXHAUSTIBLE is talking about a very unique bank robbery though the synopsis of this fictional work goes like this.

"Meet Vimal, Varsha and Arvind, three young software engineers happened to fall in a love triangle. Arvind - the smartest among the three - formulates a way to find inexhaustible money which tightens their relationship but what intelligence did to them towards the end is a thrilling story to read and cherish."

The book is published by Emerald Publishers.

The book shall be available for purchase online from Amazon. I will share the links soon.