ராணி முத்து (16.10.2013) இதழில் எனது கவிதை


ராணி முத்து (16.10.2013) இதழில் எனது கவிதை

16.10.2013 தேதியிட்ட இந்த வார ராணி முத்து இதழில் எனது ஒரு கவிதை 'விரயம்' பக்கம் 24 ல் வெளியாகியிருக்கிறது. குறிப்பிட்ட அந்த இதழில் கவிதை வெளியான பக்கத்தின் பிரதி இங்கே.